Her hos Missbrown kan du inspireres lære købe

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser pr. 24 maj 2018
Betaling
Missbrown Photography modtager betaling med Mobile Pay og Bankoverførsel.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

Levering
Alle billeder leveres som redigerede filer i JPEG-fil uden vandmærke.
Der leveres ingen uredigerede filer.

Levering af produkter såsom udprintede billeder i ramme, foto trykt på træ og fotobøger, leveres via eksterne virksomheder.
Ved fejl og mangler ved levering af produktet, skal der vendes henvendelse til Missbrown Photography på mail hej@missbrown.dk.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Missbrown Photography vil dække omkostninger for nye produkter i et rimeligt omfang.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger/telefonnummer, så jeg kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret
Pga. produktets natur (digitale filer) gives der ingen fortrydelsesret på billeder.

Klagemuligheder – oversigt og links:
Klager forsøges at videst udstrækning løst mellem Missbrown Photography og kunden. Alle klager skal indgives skrifteligt via mail til hej@missbrown.dk for, at have den nødvendige historik på klagen. Klager bliver behandlet inden for 3 hverdage efter modtagelse medmindre andet aftales.

Opbevaring
Så snart billederne er downloadet til kundes computer, er fotografen fritaget for al ansvar der berører backup. Ansvaret for mistede billeder ligger hos kunder.

Rettigheder
Når betaling har fundet sted, jvf. den indgåe‐ de aftale, kan alle billeder frit benyttes af kunden. Det vil sige, at kunden frit kan få fremstillet kopier, print og forstørrelser af de udleverede billeder. Ønskes billederne anvendt i hvervmæssige sammenhænge skal dette aftales særskilt. Billederne må på ingen måde redigeres, kopieres/scannes, bruges kommercielt eller videresælges til tredjepart uden forudgående aftale med fotografen.
Krænkelse af ophavsret vil straks undergå erstatningskrav.

Ophavsret
Billedmaterialet er omfattet af ophavsrets‐ loven. Billederne må således ikke udlånes og
udnyttelsesretten må ikke overdrages eller videresælges uden skriftligt aftale med fotografen.

Begrænsninger i anvendelse
Billederne må ikke anvendes eller udstilles steder, hvor de kan sætte enten fotograf eller model i forbindelse med: Sygdom, pornografi religion, politik, samt køns – eller racediskriminerende holdninger.
Vær opmærksom på, at ved offentliggørelse på Facebook, Twitter eller tilsvarende communities, kan disse i deres aftaler ofte påberåber sig retten til at anvende materiale, som offentliggøres på deres sites, efter forgodtbefindende uden hensyn til ophavsret og privatlivets fred.

Fritagelse for ansvar
Hverken kunde/model eller fotograf kan gøres ansvarlig ved tyveri fra computer eller hjem, dog skal den anden altid forsøges orienteret om hændelsen.

Sygdom, ulykkestilfælde og lignende
Bliver fotografen forhindret, som følge af sygdom, ulykkestilfælde eller lignende, til‐ bagebetales evt. indbetalt depositum og hvis det er muligt tilbydes en ny fotografering uden beregning.
Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for evt. udgifter som kunden måtte have haft og der udbetales ikke erstatning.

Force majeure
Parterne hæfter gensidigt ikke for manglen‐ de opfyldelse af indgåede aftaler, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb el‐ ler indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lockout, eksport‐ eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejr‐ forhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor parternes kontrol.

error: Indhold er beskyttet!